Nederlands

Axcent vzw is een pluralistische vereniging die het hare bijdraagt aan dialoog en samenwerking tussen religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Brussel. Individueel en collectief beleefde zingeving is onze voornaamste zorg.

De vereniging wordt erkend en voor een deel gesteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

In 2014 werd de organisatie opgedeeld in een jongeren- en volwassenenwerking. Deze webpagina’s zijn exclusief gewijd aan de volwassenenwerking.

De volwassenenwerking legt zich toe op economie. Wat is de betekenis van religie, levensovertuiging en interlevensbeschouwelijke dialoog voor de sociaal-economische vermenselijking van de samenleving? Daar hopen we volgende jaren proefondervindelijk wijzer uit te worden.

Wie economie zegt, zegt ook financiën. Axcent bestaat al meer dan elf jaar maar blijft financieel kwetsbaar. We kiezen niet voor de gemakkelijkste weg en dragen onze politieke en levensbeschouwelijke autonomie hoog in het vaandel. De knusheid van de herkenbare identiteit is niet aan ons besteed. Maar dat heeft zo zijn prijs. We kunnen niet aanleunen tegen een zuil. Aan weer en wind overgeleverd, blijven onze overlevingskansen hachelijk.

Uw giften zijn dus meer dan welkom.

 

English

Axcent vzw is a pluralistic association that contributes to dialogue and cooperation between religious and convictional communities in Brussels. Individually and collectively experienced meaningfulness is our core business.

The association is recognized and partially supported by the Flemish Community Commission (VGC).

In 2014 the organization has been divided into a youth and adult activity. These web pages are devoted exclusively to the adult activity.

The adult section focuses on economics.What is the meaning of religion, belief and inter-convictional dialogue for the socio-economic humanization of society? We hope to learn more about it in the coming years.

He who says economy, says finance. Axcent exists for more than eleven years but remains financially vulnerable. We do not choose the easy way out and we feel strongly committed to our political and convictional autonomy. The coziness of having a discernable identity is lost on us. But this independence has its price. We don’t belong to any block. Exposed to every kind of weather, our survival remains precarious.

Your donations are more than welcome.

 

Français

Axcent vzw est une association pluraliste qui contribue au dialogue et à la coopération entre communautés religieuses et convictionnelles à Bruxelles. Le sens vécu individuellement et collectivement est notre principale préoccupation. L’association est reconnue et partiellement soutenue par la Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

En 2014, elle fût divisée enune section pour jeunes et une section pour adultes. Cespages électroniques sontconsacréesexclusivement aux initiatives pour adultes.

La section des adultes se consacre à l’économie. Quelle est la signification des religions, des convictions et du dialogue interconvictionnel pour l’humanisation socio-économique de la société? Nous espérons d’en savoir plus dans les années à venir​​.

Qui dit économie, dit finances. Axcent existe depuis plus de onze ans, mais reste vulnérable financièrement. Nous ne choisissons pas la voie facile et nous estimons notre autonomie politique et convictionnelle comme primordiale. Le confort de l’identité bien délimitée n’est pas notre tasse de thé. Mais cela a son prix. Nous ne pouvons pas nous adosser contre un pilier convictionnel. Exposés à toute intempérie, nos chances de survie restent précaires.

Vos dons sont donc plus que les bienvenus.